ALGEMENE VOORWAARDEN EN PRIVACY BELEID

**ALGEMENE VOORWAARDEN**


Art. 1 *Toepasselijkheid* // Deze algemene voorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden maken integrerend deel uit van de overeenkomst tussen partijen en zijn van toepassing op elk aanbod en alle leveringen tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen. De consument verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene en bijzondere voorwaarden. Bij inschrijving verklaar je je akkoord met de algemene verkoops- en andere voorwaarden die te lezen zijn op onze website. 


Art. 2* Inschrijving* // De inschrijving is bindend en wordt bevestigd via mail, met vermelding van de algemene voorwaarden. Op het moment dat de consument een factuur ontvangt, begint de herroepingstermijn voor de consument te lopen. De betaling dient steeds te gebeuren binnen 30 dagen.  


Art. 3 *Herroepingsrecht* // De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de inschrijving, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag dat de inschrijving door de organisator wordt bevestigd. 

Annulaties moeten steeds gebeuren via mail vóór het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van 14 kalenderdagen. Wanneer de kennisgeving tijdig gebeurt, worden aan de consument het gestorte bedrag terugbetaald binnen de dertig dagen die volgen op de herroeping. 


Art. 3.1 *Uitzondering* // Het herroepingsrecht kan door de consument niet worden uitgeoefend wanneer de uitvoering van de overeenkomst begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn. M.a.w. indien de kampen een aanvang nemen binnen de veertien dagen na datum van inschrijvingsbevestiging door de organisator, is een herroeping van de bestelling zonder de betaling van een boete niet mogelijk. 


Art. 3.2 *Wanneer TOOBUS een kamp annuleert* // Inschrijvingsgeld wordt terugbetaald wanneer TOOBUS genoodzaakt is een kamp te annuleren wegens te weinig inschrijvingen. Een kamp wordt geannuleerd wanneer er door de organisator minder inschrijvingen zijn dan 25% van het maximum aantal inschrijvingen zijn vastgesteld. 


Art. 3.3 *Gevolgen van laadtijdige herroeping* // In geval de consument laattijdig afziet van de bestelling, te weten na het verstrijken van de herroepingstermijn of indien de kampen reeds een aanvang hebben genomen tijdens de herroepingstermijn, worden de volgende kosten aangerekend (zowel voor reeds betaalde vakanties, als voor vakanties die nog niet betaald zijn): **TERMIJN**    

**TE BETALEN ZONDER ATTEST**    

**TE BETALEN MET ATTEST*****


Binnen herroepings-termijn: tot 14 dagen na inschrijving*    

0 euro    

0 euro


Buiten herroepings -termijn: meer dan 14 dagen voor aanvang kamp    

25 euro    

25 euro


Buiten herroepings- termijn: minder dan of gelijk aan 14 dagen voor aanvang kamp    

volledig    

25 euro


Uw kind is enkele dagen afwezig op kamp**(*)    

volledig    

kampprijs/aantal kampdagen x aanwezige dagen + € 25
*Herroepingsrecht telt niet wanneer u annuleert 14 dagen voor aanvang van het kamp. 


**Enkel wanneer uw kind minstens twee dagen afwezig is om medische redenen wordt er gedeeltelijk terugbetaald. 


***Doktersattesten dienen binnen de kampweek gemaild te worden naar info@toobus.be


Art. 4 *Betalingsvoorwaarden* // Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van TOOBUS in België. De prijs is behoudens andersluidende vermelding bij schriftelijk overeenkomst, te betalen per overschrijving. 

Niet betalen op een eventuele vervaldag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de eisbaarheid van alle nog niet vervallen vorderingen mee. Eventuele gesloten verkopen mogen door ons in dit geval eveneens als ontbonden worden beschouwd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % ten laste van de koper. Bij wanbetaling op de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van de vordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlsintrest op van 12 % te rekenen vanaf vervaldag. De enkele vertraging in betaling, hetzij van het geheel, hetzij van een gedeelte der vordering heeft zonder enige ingebrekestelling aanleiding tot betaling door de debiteur van een verhogingsbeding van 10 % op het onbetaald gebleven bedrag.


Art. 5 *Klachten* // Klachten betreffende de levering of diensten moeten TOOBUS binnen de 8 dagen na de levering of uitvoering der werken bereiken met een gemotiveerde klachtenmail. TOOBUS stuurt bij ontvangst hiervan een bevestigingsmail. Bij gebreke aan een klachtenmail wordt de klacht geacht niet te bestaan en zal TOOBUS geen enkele vergoeding verschuldigd zijn, indien deze wordt overeengekomen. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingverplichting.  


Art. 6 *Toepasselijke wet/ geschillenregeling* // het Belgische recht is van toepassing op dit contract. In geval van betwisting zijn de vredegerechten van het kanton van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de verkoper, leverancier of dienstverlener, dan wel de rechtbanken van Antwerpen uitsluitend bevoegd. 


Art. 7 *Annulering door TOOBUS* // Wanneer TOOBUS het kamp voor de overeengekomen start/vertrekdatum annuleert, en dit omwille van overmacht, uitzonderlijke weersomstandigheden, intrekken vergunning, indien 50% van de beschikbare logiecapaciteit, of waar vereiste minima (bv. opgelegd door de Vlaamse Overheid) niet werden behaald, dan wordt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene weersomstandigheden, rampen en/of beslissingen die door de overheid opgelegd worden waardoor de kampen niet kunnen doorgaan. Bij een dergelijke annulering heeft de klant recht op de volledige terugbetaling van het kamp. Verdere schadevergoedingen worden niet uitgekeerd. Annuleert TOOBUS het kamp om een andere redenen dan hierboven vermeld, dan wordt tevens een passende schadeloosstelling voorzien. 


Art. 8* Inschrijving en annulatie* // Inschrijven voor een vakantie doe je via de website. Vanaf het moment van de inschrijving heb je 30 dagen de tijd om de betaling over te maken. Gebruik hierbij zeker de juiste mededeling. Je krijgt tijdens deze maand enkele malen een herinnering om het saldo te betalen. Zodra de betaling bij ons correct is verwerkt ontvangt u een bevestigingsmail. De verwerking van de betaling kan enkele dagen in beslag nemen, daarom kan het even duren voor u een bevestigingsmail ontvangt. 

Krijg je geen bevestigingsmail? Check dan zeker je spam/junkfolder. Kan je hem hier ook niet vinden, neem dan contact met ons op. 


Art. 9 *Overig* **// TOOBUS behoudt zich altijd het recht om events, kampen, workshops etc. inhoudelijk te veranderen. 

Als een deelnemer of verantwoordelijke hinder veroorzaakt voor of tijdens een evenement, dan heeft de organisator het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende evenementen. De deelnemer of verantwoordelijke krijgt hierbij het betaalde geld niet terug. 

PRIVACY BELEID


**Waarom verwerken wij je persoonsgegevens?* ***

… opdat jij of jouw kind kan deelnemen aan de activiteiten van TOOBUS. 

… om jou nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen. 


**Welke persoonsgegevens bewaren we?* ***

Voor bovenstaande doelstellingen vragen wij je om de volgende persoonlijke identiteitsgegevens te bewaren en te verwerken. 


    * Ouders en opvoeders zijn meestal de *contactpersonen* en dus ook klant aan wie de factuur, fiscaal attest en medisch attest voor de tegemoetkoming via de mutualiteit voor activiteiten moet opgemaakt kunnen worden. Aan hen vragen wij volgende gegevens: voornaam, familienaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres, postcode, gemeente, provincie, land, gsm, telefoonnummer, e-mail, IBANnr, naam partner, email partner, gsm partner, laatste reservatie, aantal reservaties, aantal kinderen, post ontvangen, ingeschreven op, laatste login, aantal logins, in boekhouding, datum in boekhouding en status.

    * We verwerken alleen persoonsgegevens van *minderjarigen* indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke voogd. Ons inschrijvingsmodule is bovendien zo opgebouwd dat elke ouder zelf de gegevens van zijn/haar kinderen in ons systeem steekt. Voornaamste redenen hiervoor zijn; kinderen effectief te kunnen linken aan een kampinschrijving en om de noodzakelijke info voor de medische fiches te verkrijgen.(= vitaal belang): Naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, provincie, e-mail en gsm (= geen verplicht veld en dus enkel indien wenselijk of beschikbaar), email ouder, klantnummer ouder, ziektes, laatste inenting tetanus, medicatie vereist tijdens het kamp, allergie, bloedgroep, nuttige informatie, noodnummer (= bereikbaar tijdens de kamptijden)

    * Afhankelijk van het soort kamp (cursus, met overnachting of een event) kan bijkomend de eetvoorkeur (vegetarisch ja/nee), lengte, gewicht en schoenmaat gevraagd worden.

    * Van onze *relaties* houden wij enkel contact en adresgegevens bij. Dit relatiebestand bestaat uit onze partners, scholen, sympathisanten.

    * **Foto- en beeldmateriaal **die wij van deelnemers op onze activiteiten maken, worden bewaard op onze harde schijf. Een selectie van foto’s wordt online geplaatst op onze website met als doel het verhaal van TOOBUS te verspreiden. Bij inschrijving voor onze activiteiten zal gevraagd worden ons de toestemming te geven foto- en filmmateriaal van uw kinderen te mogen verzamelen. **Wat doen we met deze gegevens?* ***

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

De gegevens die je ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij vooor het organiseren van specifieke activiteiten met organisaties waarmee wij een overeenkomst hebben. Bv. voor workshops, kampverblijven, cursussen. Deze gegevens worden door hen enkel gebruikt voor hun interne werking en ter verantwoording naar de Vlaamse overheid toe in het kader van hun beheersovereenkomst en/of in het kader van de brandveiligheid. Hier worden enkel naam, voornaam, geboortedatum en postcode doorgegeven. Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen met wie we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Bovendien zullen wij persoonsgegevens slechts delen met andere derden indien je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Foto’s en ander beeldmateriaal worden uitsluitend gebruikt om ons toekomstig of lopend aanbod te promoten online (website/facebookpagina) en offline via flyers, advertenties en brochures.


**Hoelang bewaren we deze persoonlijke gegevens?* ***

Als algemene regel hanteren we dat de gegevens zolang in onze database bewaard worden als de database aankan. We plannen pas een grote opkuis als onze database zou lijden onder de hoeveelheid data.

Alle gegevens noodzakelijk voor de facturatie in onze boekhouding moeten wij wettelijk gezien minstens 7 jaar bijhouden.


**Wat kan ik zelf doen met betrekking tot mijn gegevens?* ***


    * Je kan op elk moment wijzigingen in je persoonsgegevens uitvoeren door je gegevens op te vragen via mail. Wij passen jou gegevens handmatig aan in ons systeem. 

    * Je kan te allen tijde je persoonlijke gegevens inkijken en eventueel verbeteren. Je hebt bovendien het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou rechtstreeks aan een andere partij.

    * Je kan bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel daarvan) door ons of door één van onze verwerkers.

    * Je hebt steeds het recht de toestemming met betrekking tot het verzamelen en verwerken van je gegevens in te trekken en ‘geanonimiseerd’ te worden.Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren, door bijvoorbeeld een kopie van je identiteitskaart mee te sturen of te laten antwoorden op enkele vragen met betrekking tot je persoonsgegevens.


**Klachten**

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je daarover meteen contact met ons op te nemen.


Bovendien heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie (vanaf 25.05.2018 ‘Gegevensbeschermingsautoriteit' genaamd). Dat is de toezichthoudende autoriteit op het vlak van privacybescherming.


In de tweede plaats, indien je schade zou lijden, kan je daarnaast ook een vordering tot schadevergoeding instellen bij de bevoegde burgerlijke rechtbank. Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal kan je het volgende adres van de Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen: https://www.privacycommission.be/nl/klacht-enberoep


**Vragen of opmerkingen**

TOOBUS 

Rodenbachlaan 26

2910 Essen


0475681092

info@toobus.be


BE09 7370 5115 9257

Ondernemingsnummer: 0739993303


Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.